Site icon สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประชุมปิดตรวจการปฎิบัติงานตรวจระบบการจัดทำงบการเงินและการรายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 (วิทยาเขตจันทบุรี)

การปฎิบัติงานตรวจระบบการจัดทำงบการเงินและการรายงานทางการเงิน (เงินผลประโยชน์) ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 (วันพุธที่ 20 ก.ย.66)

Exit mobile version