Site icon สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การประชุมปิดตรวจสอบระบบการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน (เงินผลประโยชน์) ไตรมาส 3 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

การประชุมปิดตรวจสอบระบบการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน (เงินผลประโยชน์) ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ (วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566)

Exit mobile version