Site icon สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถและเขตพื้นที่อุเทนถวาย

ประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถและเขตพื้นที่อุเทนถวาย วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

Exit mobile version