Site icon สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การร่วมหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

การร่วมหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมวิวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ

Exit mobile version