Site icon สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

ประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2566 เขตพื้นที่บางพระ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2566

Exit mobile version