1.O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

2.O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

3.O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564

4.O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ปฏิทินการประเมิน 2565

คู่มือการประเมิน ITA 2022

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและติดตามการดำเนินงาน ITA

ปฏิทิน ITA ปีงบประมาณ 2565

ผู้รับผิดชอบ OIT มทร.ตะวันออก

ประกาศมทร. ตะวันออก No Gift

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2565

 

 สำนักงานกฎหมาย

1.O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียน – https://forms.gle/eKT8hpiAUoMLsgfe8

3.O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ