การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ 7/2566 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธิดาธาร ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน admin

About สำนักงานตรวจสอบภายใน admin