ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์วินัย ประลมพ์กาญจน์

ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

กรรมการ

นางชลาลัย สุขสถิตย์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล

กรรมการ

นางสาวณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์

เลขานุการ

นายกนก มีศรเอี่ยม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางกิตติยา จันทร์เกิด

ผู้ช่วยเลขานุการ