Audit
7banner
4C3DF3AB-4B0B-4AC8-9F95-B85D162E5799
รูป มทร.5 (1)
previous arrow
next arrow

การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2566

การประชุมคณะกรร…
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

ประชุมติดตาม ตร…
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

การร่วมหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

การร่วมหารือกับ…
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประชุมเปิดตรวจการดำเนินงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
การประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถและเขตพื้นที่อุเทนถวาย
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2566
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
การประชุมปิดตรวจสอบระบบการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน (เงินผลประโยชน์) ไตรมาส 3 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประชุมปิดตรวจการปฎิบัติงานตรวจระบบการจัดทำงบการเงินและการรายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 (วิทยาเขตจันทบุรี)
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
รายงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติงาน
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

อัลบั้ม

การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2566

การประชุมคณะกรร…
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

ประชุมติดตาม ตร…
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

การร่วมหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

การร่วมหารือกับ…
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประชุมเปิดตรวจการดำเนินงานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
การประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถและเขตพื้นที่อุเทนถวาย
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2566
การประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
การประชุมปิดตรวจสอบระบบการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน (เงินผลประโยชน์) ไตรมาส 3 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ