รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์

E-mail : nuttanun_po@rmutto.ac.th

นักตรวจสอบภายใน

นายกนก มีศรเอี่ยม

E-mail : kanok_me@rmutto.ac.th

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงาน งานตรวจสอบภายใน
นักตรวจสอบภายใน

นางกิตติยา จันทร์เกิด

E-mail : kittiya_ju@rmutto.ac.th

นักตรวจสอบภายใน

นางสาวรัตนา ตันนุกูล

E-mail : rattana_ta@rmutto.ac.th