ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆนการ ภัณณิพงส์

ประธานคณะอนุกรรมการ

นางสาวณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์

กรรมการ

นายกนก มีศรเอี่ยม

กรรมการ

นางกิตติยา จันทร์เกิด

กรรมการ

นางสาวรัตนา ตันนุกูล

ผู้ช่วยเลขาอนุกรรมการ