สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประวัติความเป็นมา
สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 รวมทั้งมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ปรัชญา

เสริมสร้างความเชื่อมั่น ดำเนินงานอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรมและโปร่งใส

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

ปณิธาน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการควบคุมภายในการประเมินการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน การประเมินความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินการประเมินการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

  • เพื่อประเมินการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ ว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหน่วยงาน
  • เพื่อให้มั่นใจว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และคุ้มค่า
  • เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลสารสนเทศและรายงานทางการเงินบัญชีของหน่วยงานมีความน่าเชื่อถือ
  • เพื่อให้มั่นใจว่า ได้จัดให้มีการควบคุมและปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และเพื่อสอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ/ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  • เพื่อให้มั่นใจว่า ได้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการกำกับดูแล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุวิกฤต ซึ่งฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยจัดให้มีขั้นตอนเป็นระบบการควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิผลสามารถระบุให้ทราบความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยเผชิญอยู่ตรงกับความเป็นจริงกับช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นลงสู่ระดับที่ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยยอมรับได้ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดการทุจริตและการละเมิด