ประชุมปิดตรวจระบบการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน (เงินผลประโยชน์) จัดซื้อจัดจ้าง
 ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567 สอบโครงการ และรถราชการไตรมาส 3-4   ปีงบประมาณ 2567 เขตพื้นที่อุเทนถวาย (วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567)

 

สำนักงานตรวจสอบภายใน admin

About สำนักงานตรวจสอบภายใน admin