ระเบียบ / ข้อบังคับ  • Version
  • 4 Download
  • 1.96 MB File Size
  • 11 File Count
  • 28 กุมภาพันธ์ 2022 Create Date
  • 3 ตุลาคม 2023 Last Updated
  • Download

ระเบียบ / ข้อบังคับ


FileAction
พรบ วิธีการงบประมาณ 2561.PDFDownload 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562.pdfDownload 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 2562.pdfDownload 
ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ.2563.pdfDownload 
SOP ปี 2564.pdfDownload 
การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.pdfDownload 
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (ลงนามเรียบร้อย).pdfDownload 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-2560.pdfDownload 
พระราชบัญญัติ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-พ.ศ.-2548.pdfDownload 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560.pdfDownload 
แนวงทางการตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา-ว.74.pdfDownload